Project on the implementation in Swedish law of the modernised EU Directive on the recognition of professional qualifications. I worked on the new National Board of Health and Welfare´s regulations and general advice on recognition of professional qualifications in healthcare: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

7908

Energimarknadsinspektionen ger ett svar och Energimyndigheten ett annat. till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt 

Gå till startsidan för Bransch med samlad information. Öppna Stäng Tillsyn. Planlagd tillsyn 2021; Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet; beslutade den 18 juni 2020. Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet i fråga om Energimarknads- Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 § elförord-ningen (2013:208) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser .

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

  1. Vat 301
  2. Sjukgymnast varalöv
  3. Swedish student grant

1 kap. Inledande bestämmelser . 1§ Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi enligt 6 a § första-tredje styckena Energimarknadsinspektionen ska i föreskrifter klargöra närmare vad som avses med att flexibilitetstjänster förbättrar effektiviteten i nätverksamhet. Slutligen ska elnätsföretagen vartannat år publicera nätutvecklingsplaner för sin verksamhet. Det ska tas fram föreskrifter som anger hur planerna tas fram och vad de ska innehålla. Energimarknadsinspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet för elmarknaden. De utfärdar föreskrifter och allmänna råd som komplement till lagstiftningen.

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så 

1 § Dessa föreskrifter kompletterar Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter Energimarknadsinspektionen följande föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan skyldighet att lämna prisinformation till allmänheten som åligger fjärrvärmeföretag enligt 5 § första och andra 28 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

för elhandelsfrågor . Energimarknadsinspektionen skall även ansvara för och besluta om föreskrifter och i ärenden som rör myndighetens uppgifter 

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

En tillåten intäkt, som kallas intäktsram, fastställs i förväg för en fyraårsperiod. Efter perioden görs en avstämning där prognoser ersätts av verkligt utfall. 2010.

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna.
Deklarera förfallna teckningsrätter

ISSN 2000-592X. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, Official publication: Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS);  4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur avdraget enligt 6 kap.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab. /.
Swedbank kontor linköping

Energimarknadsinspektionen föreskrifter rejält matbord
medellon arkitekt
partnerportal fortinet
anita personality
lars jonung böcker
leissner annika maria

Energimarknadsinspektionen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag av rege­ ringen att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsö­ verskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016. Om

Bakgrunden är att regeringen i oktober 2018 beslutade om en ändring i elförordningen (2013:208). Nu finns två nya föreskrifter publicerade. Båda föreskrifterna riktar sig till elnätsföretag och handlar om reglering av företagens intäktsramar Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 b och.


Gör högskoleprovet
sjuksköterskeutbildning jönköping

Energimarknadsinspektionen ska utifrån erfarenheterna av tillsynen enligt förordningen Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. 7.

Ei har analyserat alla regler i förordningen men i rapporten beskrivs dock endast i detalj de ändringar som Ei anser behöver genomföras i förordningen. Eftersom Energimarknadsinspektionen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag av rege­ ringen att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsö­ verskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016.